Felthygiene i juletreproduksjonen – viktig for å redusere smittepress fra sjukdomsorganismer


Forfatter(e): Venche Talgø & Inger Sundheim Fløistad

Publikation: Nåledrys nr. 89

År: 2014

Side(r): 36-42

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Planteskolehygiene er et innarbeidet begrep, men det er sjeldnere man snakker om felthygiene. Prinsippene er de samme, og fokus på dette er viktig for å redusere smittepresset. Det er ikke mulig å beskytte juletrærne mot alle sjukdomsangrep, men gjennom god hygiene i alle ledd i produksjonen, fra frø til ferdige trær, kan skadene reduseres kraftig. Ofte vil en kombinasjon av kulturtekniske- og kjemiske tiltak være nyttig for å bekjempe sjukdomsorganismene (integrert plantevern). For å ha forståelse for hvilke tiltak som bør settes inn, gis det i denne artikkelen først en kort omtale av spredningsbiologien til forskjellige sjukdomsorganismer, potensielle smittekilder og smitteveier. Avgjørende for å fatte riktig beslutning om tiltak er rett diagnose. Vi arbeider derfor med en håndbok for identifisering av skadegjørere i juletrær. Boka vil bli lansert for dyrkerne på Norsk juletremesse i 2015. Denne artikkelen bygger på et kapittel i boka som går på tiltak mot plantesjukdommer. Nummer angitt i klammeparentes i teksten viser til tidligere artikler i Nåledrys der man kan finne flere opplysninger om temaer som nevnes i denne artikkelen.


Læs artiklen

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder

RL Skovservice

Vi er totalleverandør indenfor juletræer.

Se forhandleroversigt

Markvandring - Jylland nord

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer