Hånd- og rygsprøjtecertifikat - Horsens

15.06.2020

15. og 19. juni

Alle der udbringer planteværnsmidler, som er på listen i Middeldatabasen skal have et sprøjtecertifikat. Der kan erhverves en S2-autorisation på et kursus over 2 dage, når der udelukkende bruges hånd- og rygsprøjte/ruller med tankvolumen på maksimalt 25 liter. Det kræves, at den udenlandske medarbejder har et dansk cpr-nummer og NEM-ID

Derfor tilbyder Danske Juletræer og LMO i samarbejde med Dalum Landbrugsskole et 2-dages AMU-kursus specielt målrettet udenlandske medarbejdere og underentreprenører. Kurset foregår på engelsk og lidt dansk. Medarbejderne skal hjælpe hinanden med at oversætte undervejs til deres modersmål, således alle forstår. Der planlægges med sidemandsoplæring og praktiske øvelser i grupper.

Mål for kurset
Deltagerne kan efter gældende bestemmelser, jf. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler, planlægge og udbringe plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte, granulatspreder eller ved påsmøring af midler under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM). Deltageren kan under hensyntagen til arbejdsmiljøet og miljøet klargøre, anvende, rengøre og vedligeholde rygsprøjter, håndholdte sprøjter, granulatspredere og tilsvarende udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Deltageren har kendskab til plantebeskyttelsesmidler, typer, etiketter og brugsanvisninger, midlernes virkningsmåde, anvendelse, behandlingsfrist og beregning af behov for mængder aktivstof og væskemængde og journalføring ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Deltageren har kendskab til relevant lovgivning, fareklasser, farer og risici forbundet med plantebeskyttelsesmidler, foranstaltninger til at identificere og begrænse farer og risici, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af plantebeskyttelsesmidler.

Sted

VELAS
Erhvevsbyvej 13
8700 Horsens

Pris1592,- kr. inkl. forplejning, materiale og AMU-bidrag, og der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter kurset. Beløbet tillægges moms.
Dato og tid15.06.2020 Dag 1 (15/6) kl. 8:00-16:00 og dag 2(19/6) kl. 8:00-16:00
Praktiske oplysninger

Tilmelding skal ske digitalt på www.efteruddannelse.dk. Spørgsmål kan stilles til Kenneth Klausen (DJ) på kk@christmastree.dk eller til Hans Thostrup (Velas) på hat@velas.dk el

Hent vejledning til digital tilmelding

Kursusansvarlig